Propozície

eBIKE.hu XCO Pohár

2013.04.14., Slovenské Darmoty

V tomto roku piati krát usporiadame preteky v našej bratskej obci Slovenské Darmoty, ktorá sa nachádza na druhej strane hraníc.

Naša súaž bude súèasou madardky pohár.

Odporúèané trasy na prístup k miestu:

GPS pre Centrum pretekov: 48.090587,19.291213

Centrum pretekov od hraníc je vyznaèené tabulami.

Údaje o plánovanej trati:

Dížka: 5,3 km (krátke: 0,9 km)

Hladina stúpania: 230 m (krátke: 35 m)

GPS tra: http://trackabee.com/trip/862/overview

Elit szintrajzHobby szintrajz

Pôda trate: trávnatá, zemitá, štrkopieskovitá hlinitá tvrdá a mäkká sa strieda. V prípade daždivého poèacia doporuèujeme namontovanie vhodnej pneumatiky.

13. apríla 2011 (sobota): miestna nominácia, oboznámenie sa traou: od 15 – 19 hodiny.
14. apríla 2011 (nedela): miestna nominácia od 08.00 do 12.00 hod.

Oficiálny tréning možno absolvova len prideleným súažným èíslom, ktoré je kontrolované rozhodcami. Cyklistická prilba je nutná!!!

Kategórie, poèet kôl, èas štartu:

èas Štartu

Kategórie

Súťaž čas

Vyhlásenie
výsledkov

9:00

Amatér Dospelý muži

1:00

1:15

12:00

9:00

Amatér Master muži

1:00

1:15

12:00

9:00

Amatér Junior muži

0:45

1:00

12:00

9:00

Amatér Dospelý ženy

0:45

1:00

12:00

9:00

Amatér Junior ženy

0:30

0:45

12:00

9:00

Amatér Master ženy

0:30

0:45

12:00

10:45

U9 Deti chlapci

0:05

0:10

12:00

10:45

U9 Deti dievèatá

0:05

0:10

12:00

10:45

U11 Deti chlapci

0:10

0:15

12:00

10:45

U11 Deti dievèatá

0:10

0:15

12:00

10:45

U13 Deti chlapci

0:25

0:35

12:00

10:45

U13 Deti dievèatá

0:20

0:25

12:00

12:00

U15 Starší žiaèky

0:25

0:35

17:00

12:00

U15 Starší žiaci

0:35

0:45

17:00

12:00

Kadet muži

0:45

1:00

17:00

12:00

Kadetky ženy

0:35

0:45

17:00

12:00

Druhá kategória ženy viac 19 rokov

0:45

1:00

17:00

12:00

Master ženy

0:40

0:55

17:00

13:30

Druhá kategória muži viac 19 rokov

1:00

1:15

17:00

13:30

Master 1 muži

1:00

1:15

17:00

13:30

Master 2 muži

0:50

1:00

17:00

13:30

Master 3 muži

0:50

1:00

17:00

15:00

Elit dospelý / U23 muži

1:30

1:45

17:00

15:00

Junior U19 muži

1:00

1:15

17:00

15:00

Elit dospelý / U23 ženy

1:15

1:30

17:00

15:00

Junior U19 ženy

0:50

1:00

17:00

Nominácia:

Predbežná nominácia: ebikekupa@amcomp.eu do 11. apríla, do polnoci.
Nominaèný poplatok na mieste: U9, U11, U13, U15 – 4-€, U17, U19 – 6,-€,
v kategórii o Madarský pohár – 10,-€.

Nominaèný poplatok na mieste bez predbežnej nominácie: +4 ,-€

V predbežnej nominácii je potrebné uvies nasledovné údaje: meno, spoloènos, dátum narodenia (rok,mesiac,deò) UCI kód, kategória.

Riaditel pretekov: Szász Viktor, +36 30 7474-098, viktor76@freemail.hu

Ceny: prví 3 jazdci v kategórii obdržia medajlu, Pre detské kategórie sú vyèlenené vecné ceny (U9-U15). Víazi Zehlavnej mužskej a ženskej kategórie (štart o 15.00) obdržia finanèné prémie.

Obrazy a informácie o trati:

Táto dráha je skutoèná výzva. Na zaèiatku a na konci sa nachádzajú 80 m dlhé vzostupy, ktoré sú na viacerých miestach doplnené technicky nároènejšími úsekmi. Na 5 km pripadá dohromady 220 m vzostupu, ktorý sa nachádza hlavne v prvej èasti dráhy, v druhej èasti už dominujú zostupy, ktoré sú už po “suchej” obhliadke dráhy podla výpovede viacerých pretekárov spôsobuje zvýšenie adrenalínu.

Pôda dráhy je premenlivá, pretože Biely vrch sa vytvoril z usadením mora, ktoré pokrývalo v minulosti okolie. Na trati sa striedajú èasti: trávnaté, zemité hlinité a štrkopieskovité. Mäkkos pôdy sa tiež neustále mení na trati, èo vyžaduje zvýšenú pozornos pretekárov. Týždeò pred súažou, v sobotu, bude tra vyznaèená. Každého však upozoròujeme, aby pri prvej príležitosti dával pozor pri zostupoch a neprehliadol 3 šípky smerujúce nadol.

Každému pretekárovi odporúèame dopredu sa oboznámi s traou. Na niektorých èastiach trate sa vyskytuje agátový porast a tànité kríky, èo spôsobuje nebezpeèenstvo poškodenia pneumatík. S najlahšími a najtenšími obruèami sa doporuèuje preteka tým, ktorí majú so sebou aj výmenné koleso. V prípade daždivého poèasia doporuèujeme použi vhodné pneumatiky.

Povzbudzova a obzera sa oplatí na najstrmšom vzostupe trate. Skutoèné pozoruhodnosti poskytuje zostup v štrkopieskovej bani v pásme ihliènatého lesa. Z najvyššie položeného bodu je nádherný výhlad na Balašské Darmoty, Cserhát a Börzsöny.

Dúfame, že pretekov sa zúèastní vela návštevníkov a budú povzbudzova najlepších nášho kraja, pretože na domácej dráhe máme velkú šancu na dosiahnutie výsledkov na vysokej úrovni. Opierame sa o bohatú úèas slovenských MTB pretekárov, èo povznesie túto súaž na medzinárodnú úroveò.

želám Vám úspešnú prípravu a preteky!

Szász Viktor, riaditel pretekov

Možnosti ubytovania:

v Balašských Darmotách:

Na území SR:

  • Š-TEAM, sro.
    železnièná 6, Velký Krtíš, +421 47 4876 201
  • Slovenská restaurácia
    Sloveské Darmoty
    Tel.: +421 47 4876 201